รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด DB4Business

รวมคำศัพท์ คำแปล ด้านธุรกิจภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย

คำศัพท์ และ ความหมาย

A Cash Psyments Journal = สมุดรายวัน จ่ายเงินสด

Acceptance Sampling = การยอมรับการสุ่มตัวอย่าง

Accounts Payable Ledger = สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้

Accounts Receivable Ledger = สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้

Activity Ratio = วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

Assets = สินทรัพย์

Average Collection Period = ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ย

Average Cost = ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

Average Rate of Return = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

Basic Earning Power Ratio = อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์

Benefit = ผลตอบแทนของโครงการ , ประโยชน์ที่ได้รับ

Benchmarking = การเทียบสมรรถนะ

Capital = ทุน

Capital Budgets = งบประมาณลงทุน

Cash Budgets = งบประมาณเงินสด

Contribution Margin = กำไรส่วนเกิน

Controlling Accounts = บัญชีคุมยอด

Cost = ต้นทุน

Cost of Goods Sale = ต้นทุนขาย

Credit = บันทึกบัญชีด้านเครดิต

Current Assets = สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Liabilities = หนี้สินหมุนเวียน

Current Ratio = อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

Debt Ratio = อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

Expenses = ค่าใช้จ่าย

Factory Supplies = วัสดุโรงงงาน

Financial Statement = งบการเงิน

Finished Goods = สินค้าสำเร็จรูป

Fixed Assets = สินทรัพย์ถาวร

Freight Cost = ค่าใช้จ่ายขนส่งเรือ /เครื่องบิน

General Ledger = สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

Goods In Process = สินค้าที่อยู่ช่วงการผลิต

Income Tax = ภาษีรายได้ หรือภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด)

Internal Rate of Raturn = วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

Inventory Management = การจัดการสินค้าคงเหลือ

Inventory Turnover = อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์คงเหลือ

Investment Project Analysis = การวิเคราะห์โครงการลงทุน

Liabilities = หนี้สิน

Liquidity Ratio = วิเคราะห์สภาพคล่อง

Net Present Value = วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

Net Cash Flow = กระแสเงินสดสุทธิ

Net Present Value = มูลค่าปัจจุบัน

Net Profit = กำไรสุทธิ

Non - Current Liabilities = หนี้สินระยะยาว

Operating Budgets = งบประมาณดำเนินงาน

Operating Expenses = ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Overhead Cost = ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

Payback Period = ระยะเวลาคืนทุน

Raw Materials = วัตถุดิบ

Return on Equity = อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ

Revenue or Sales = รายได้หรือยอดขาย

Revenues = รายได้

Sale Journal = สมุดรายวันขาย

Scenario = สถานการณ์สมมติ เช่น กรณีที่ดี หรือแย่กว่าปกติ

Scrap value = มูลค่าซาก

Sharoholders'Equity = ส่วนของผู้ถือหุ้น

Special Journal = สมุดรายวันเฉพาะ

Straight - line Depreciation = ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

Subsidiary Ledger = สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย

Tax Expenses = ภาษีจ่าย

 

แผนธุรกิจ
จะช่วยประกอบการตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจ ให้มีเป้าหมายและทิศทางชัดเจน ซึ่งจะทําให้ผู้ประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการจัดทําแผนธุรกิจ

รับประกันความพอใจ

เรามีผู้จัดทำแผนธุรกิจ วิจัยตลาด ที่ชำนาญการ สามารถให้คำปรึกษาได้ ราคากันเอง

 

โทรเพื่อรับคำแนะนำกับ คุณพัท โทร 0890541686 หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา